Ochrana soukromí

Správcem vašich osobních údajů je Mgr. Václav Matoušek, se sídlem Kostelní 78, Jilemnice 514 01, IČ:07970145, zapsáno na Městském úřadě v Jilemnici dne 8. 3. 2019, Sp. značka SZ CJ MML 055244/19

 Kontaktní údaje na správce - adresa Horská 571/21, Liberec 460 14; a e-mail vasek@ecocase.cz

V tomto dokumentu naleznete všechny důležité informace o zpracování osobních údajů. Správce je oprávněn tyto podmínky doplnit nebo změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Veškeré údaje zpracovávám v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů). Údaje zpracovávám pro účely plnění smlouvy a plnění zákona, pro přímý marketing – obchodní sdělení a newslettery.

více o marketingu a GDPR na příklad zde 

OBECNÉ POJMY

Osobní údaj – správce zpracovává osobní údaje, které byly vámi poskytnuty, nebo které získal na základě plnění vaší objednávky: jméno a příjmení; emailová adresa; poštovní adresa, telefon.

Cookies - krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě subjektu, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.

Oprávněný zájem - zájem správce na zpracování osobních údajů, které můžete oprávněně očekávat, a který nezasahuje nadmíru do vašeho soukromí a práva na ochranu osobních údajů.        

Správce - osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel - osoba, která byla správcem pověřena určitou činností, pro jejíž výkon je nezbytné zpracovávat osobní údaje.

Subjekt údajů - osoba, k níž se osobní údaje vztahují, typicky náš zákazník.

Účel - důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

Zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji. Zpracováním je i pouhé uchování osobních údajů.

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává vaše osobní údaje a to následovně:

Jméno a příjmení – správce zpracovává uvedené údaje pouze pro účel plnění smlouvy. Tyto údaje jsou evidované v objednávce, zálohové faktuře a dokladu, případně v dobropisu. Správce tyto údaje poskytuje vybranému přepravci pouze za účelem dodání zboží.

Telefon – správce zpracovává uvedený údaj pouze pro účel plnění smlouvy. Tento údaj je evidovaný v objednávce, zálohové faktuře a dokladu, případně v dobropisu. Správce tento údaj poskytuje vybranému přepravci pouze za účelem dodání zboží. Pokud telefon není nutný pro dodání zboží, správce tento údaj vybranému přepravci neposkytuje.

E-mail - správce zpracovává uvedený údaj pro účel plnění smlouvy. Tento údaj je evidovaný v objednávce, zálohové faktuře a dokladu, případně v dobropisu. Správce tento údaj zpracovává za účelem informování subjektu o průběžném stavu objednávky a také tento údaj využívá za účelem doplnění případných chybějících informací nebo korekci informací v objednávce. Správce tento údaj poskytuje vybranému přepravci za účelem dodání zboží. Pokud e-mail není nutný pro dodání zboží, správce tento údaj vybranému přepravci neposkytuje. Emailová adresa je také používána za účelem přímého marketingu (obchodní sdělení a newslettery)

Fakturační a doručovací adresa - správce zpracovává uvedený údaj pouze pro účel plnění smlouvy. Tento údaj je evidovaný v objednávce, zálohové faktuře a dokladu, případně v dobropisu. Správce tento údaj poskytuje vybranému přepravci pouze za účelem dodání zboží.

Komunikace - správce zpracovává údaje uvedené ve vzájemné komunikaci pouze pro účel plnění smlouvy. Tyto údaje jsou evidované v komunikačních kanálech (e-mailová korespondence, konverzace na platformě facebook).

Dále správce eviduje v objednávce IP adresu subjektu a internetovou stránku, ze které subjekt na náš e-shop přišel. Tyto údaje jsou automaticky evidované v našem e-shopovém rozhraní u pronajímatele, správce tyto údaje dále nezpracovává. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do vašeho zařízení. Prohlášení o cookies naleznete zde.

Pokud se subjekt registruje na e-shopu, správce uchovává jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail. Dále mezi ně patří i IP adresa. Heslo k uživatelskému účtu subjektu je skryté.

ZDROJE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce získává osobní údaje subjektu z objednávek, vzájemné e-mailové korespondence a případně ze sociálních sítí spojených se značkou Ecocase.

ZPRACOVATELÉ

Pro účely plnění smlouvy a dodání zboží předává správce vaše údaje následujícím zpracovatelům a to následovně:

Státní podnik Česká pošta s.p. (dále jen „Česká pošta“), se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99, IČ: 47114983, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565; přepravce zásilek pro Českou republiku. Správce předává České poště vaše jméno, příjmení a adresu, tyto údaje jsou zpracovatelem vyžadovány pro bezproblémové doručení vaší zásilky. Pokud využijete služby Balíku do ruky, správce předává zpracovateli i vaše kontaktní údaje, tedy e-mail a telefon. Správce tomuto zpracovateli neudělil oprávnění údaje využívat pro další účely (např. dále je zpracovávat, marketingové účely).

Společnost Shoptet s.r.o. (dále jen „Shoptet“), se sídlem Praha 6, Dvořeckého 628/8, 169 00, IČ: 28935675, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154209; pronajímatel našeho e-shopového řešení. V e-shopovém řešení jsou vaše osobní údaje evidované. Správce tomuto zpracovateli neudělil oprávnění údaje využívat pro další účely (např. dále je zpracovávat, marketingové účely).

Správce je oprávněn vaše údaje dále poskytnout státním institucím – osobní údaje správce uchovává pro případ, že by musel v budoucnu prokazovat splnění smluvních či právních povinností v řízení před soudem nebo před dohledovým orgánem.

Správce shromažďuje a zpracovává vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění účetních a daňových povinností vůči státním orgánům.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje správce uchovává po dobu plnění smlouvy, plynutí záruční doby a ve lhůtách, které vyžaduje zákon (archivační povinnost). Údaje, které poskytnete správci na základě udělení souhlasu, uchovává správce po dobu platnosti souhlasu. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 26 měsíců. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných služeb. Údaje jsou také zpracovávany pro inzertní a marketingové účely.

BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SUBJEKTU

Uplatnit práva subjektu je možné buď písemně na e-mailovou adresu vasek@ecocase.cz nebo na adrese Václav Matoušek, Horská 571/21, Liberec 460 14.

Podle čl. 15 Nařízení má subjekt právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.

Podle čl. 16 Nařízení má subjekt právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnil neúplné osobní údaje.

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.

Subjekt má právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud to subjekt údajů požaduje, je správce povinen informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 Nařízení.

Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení má subjekt právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Subjekt má právo za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení má subjekt právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Správce musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení.

Právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v úvodu tohoto dokumentu Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Účinné od 1. 4. 2020